I am new member, I need help?

   Talk about gear, music, shows or anything you'd like.

I am new member, I need help?

Postby luanvanviet11 on 15 May 2019, 08:30

Trong bài viết này, Luận Văn Việt chuyên viết thuê luận án tiến sĩ

<a href= " luanvanviet.com/viet-thue-luan-van/ " > viết thuê luận án tiến sĩ </a>
sẽ đưa ra những vấn đề mang tính tổng quát liên quan đến kế toán quản trị, bao gồm: Khái niệm, vai trò, nội dung cơ bản của kế toán quản trị. Đồng thời giúp bạn phân biệt rõ kế toán quản trị và kế toán tài chính trong doanh nghiệp.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm tiểu luận, khóa luận hãy tham khảo dịch vụ viết tiểu luận thuê, nhận làm báo cáo thuê , xử lý số liệu spss , làm báo cáo thuê của Luận Văn Việt.

Hoặc KTQT là quy trình định dạng, đo lường, tổng hợp, phân tích, lập bảng biểu, giải trình và thông đạt các số liệu tài chính và chi phí tài chính cho Ban Giám đốc để lập kế hoạch, đánh giá theo dõi việc thực hiện kế hoạch trong phạm vi nội bộ doanh nghiệp, để đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả các tài sản và quản lý chặt chẽ các tài sản này. (Hiệp hội kế toán viên Hoa Kỳ, 1982).

#luan_van_viet , #luận_văn_việt, #làm_đồ_án_thuê, #làm_đồ_án_thuê_cntt, #lam_do_an_thue, #LVV

Xem thêm: https://luanvanviet.com/tong-quan-ve-ke-toan-quan-tri/
Last edited by luanvanviet11 on 04 Oct 2019, 10:40, edited 2 times in total.
luanvanviet11
 
Posts: 1
Joined: 09 May 2019, 05:42


Re: I am new member, I need help?

Postby Team@Mixvibes on 15 May 2019, 18:51

Hello and welcome,

If you have purchased Mixvibes software for PC or Mac, please register your license key/serial number to your profile (from the User Control Panel under the BOARD INDEX to the right)

If you are using one of our mobile apps you will not have a license or serial but can search and post on those forums for help.

Regards,
Adam @Mixvibes
For support requests, contact us via our website to reach our customer support email: Contact Page
Thank You!
Team@MixVibes gives no support by PM
User avatar
Team@Mixvibes
 
Posts: 937
Joined: 18 Mar 2010, 11:51Return to General Chat
Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 22 guests

 
 
   
 
© 2014 Mixvibes